ČLANOVI
Projekt BULB PDF Ispis E-mail

 

Nositelj projekta: RRA Porin

Jedan je glavnih rezultata projekta BULB je osnovana Udruga za promicanje energetske ucinkovitosti Cezar

Projekt BULB – Program za unaprjeđenje energetski učinkovite javne rasvjete u Primorsko – goranskoj županiji imao je za cilj kreirati uvjete za implementaciju energetski učinkovite javne rasvjete na području Primorsko – goranske županije. Dakle ovim projektom se želi potaknuti sve jedinice lokalne samouprave u županiji na zamjenu energetski neučinkovite i stare javne rasvjete s energetski učinkovitom i ekološkom javnom rasvjetom. Te aktivnosti rezultiraju smanjenjem potrošnje električne energije, povečanjem sigurnost svih sudionika u prometu, smenjenem emisije stakleničkih plinova, i opčenito povečanjem kvalitete života.

Kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi projekta BULB, bilo je potrebno uspješno provesti sve navedene aktivnosti:

- Obrazovanje ciljnih skupina

- Promotivne aktivnosti

- Analiza postojećeg stanja javne rasvjete u Primorsko – goranskoj županiji

- Demonstracija sustava energetski učinkovite javne rasvjete zamjenom neučinkovite na odabranoj plot ulici

- Pomoć jedinicama lokalne samouprave u implementaciji efikasnijeg sustava javne rasvjete

- Uspostava centra za učinkovito upravljanje javnom rasvjetom


Obrazovanje ciljnih skupina

Pod ovu aktivnost spada Obrazovanje ciljnih skupina o energetskom menadžmentu u javnoj rasvjeti i općenito o akcijama za unapređenje energetske učinkovitosti. Ova aktivnost se provodila kroz dva edukacijska programa:

- Edukacija o energetskom menađmentu

- Edukacija za predstavnike jedinaca lokalne samouprave


Promotivne Aktivnodsti

U svrhu promocije tiskani su promotivni materijali:

- Brošura „Pamatno gospodariti energijom“ - 500 kom.

- Letak projekta BULB - 500 kom.

Uz tiskane promotivne materijale, promocija i informiranje javnosti vršila se i organiziranjem foruma. Organizirana su i provedena 3 foruma:

- Forum u Fužinama na temu: Mogućnosti uštede energije

- Forum u Baški na temu: Predstavljanje i prezentacija projekta BULB i brošure „Pametno gospodariti energijom“

- Forum u Opatiji na temu: Pametno gospodariti energijom


Analiza postojećeg stanja javne rasvjete u Primorsko – goranskoj županiji

Javnom nabavom je izabrano poduzeće Energo d.o.o. za provedbu usluge mjerenja energetske učinkovitosti i geokodiranja svjetiljki na području Primorsko – goranske županije. Mjerenja su se vršila tako da se u svakoj JLS unutar županije snimi karakterističan uzorak svjetiljki.

Osnovni cilj mjerenja je utvrditi dijelove Primorsko - goranske županije u kojima su nužne promjene u javnoj rasvjeti i moguću energetsku uštedu. Mjerenje se izvršilo pomoću specijalizirane opreme (GPS urenaj, luxmetar) koju je osigurao Energo. U dogovoru s partnerima, na projektu BULB, utvrđene su lokacije na kojima će se vršiti mjerenja. Mjerenja su se vršila u 2 faze. U prvoj fazi je obrađeno 5000 svjetiljki, a u drugoj fazi još 6085 svjetiljki. Sve skupa projektom BULB obrađeno je 11085 svjetiljki na teritoriju

Mjerenje geografske pozicije svjetiljki vršilo se GPS-om, i to tako da se fizički došlo što je bliže moguće (po mogućnosti direktno ispod) svake pojedine svjetiljke te se pričekalo da uređaj registrira njezin položaj. U isto vrijeme, dok se bilježila geografska pozicija određene svjetiljke, u GPS uređaj su se unosili ostali podaci o njoj, kao što su npr.: tip svjetiljke, tip i snaga žarulje, visina montaže i sl. Ovi podaci ostaju memorirani u samom uređaju i čekaju daljnju obradu na računalu. Poteškoće su se pojavile kod svjetiljki koje su bile na nepristupačnom terenu (grmovi, stijene i sl.).

Mjerenje rasvijetljenosti (srednja rasvijetljenost) provodilo se pomoću luxmetra, i to tako što se u okolici svake lampe izmjerila rasvijetljenost na nekoliko karakterističnih točaka te se jednostavnom formulom dobila vrijednost srednje rasvijetljenosti. Također, pošto se mjerenje rasvijetljenosti vršilo u noćnim uvjetima, usput se vršila i provjera tipa žarulje (natrij/živa). Treba imati na umu da općenito subjektivna percepcija rasvjete, njezina ugodnost i jačina nije nužno ekvivalentna kvaliteti rasvjete izmjerene luxmetrom. Prilikom planiranja javne rasvjete potrebno je uzeti u obzir oba čimbenika


Demonstracija sustava energetski učinkovite javne rasvjete zamjenom neučinkovite na odabranoj plot ulici

U ulici Marina Jakominića izvršena je zamjena 50 svjetiljki. Stare, energetski neefikasne svjetiljke koje koriste izvore svjetlosti na bazi žive zamijenjene su s novim energetski efikasnim i ekološkim svjetiljkama koje koriste izvore svjetlosti na bazi natrija. Stare svjetiljke su bile snage 400W (425W s predspojnim napravama) a zamijenjene su novim snage 250W (275W s predspojnim napravama).

Novoinstalirana javna rasvjeta posjeduje regulaciju, odnosno možemo reći da može raditi i u štednom režimu. U kasnonoćnim satima (23:00 – 05:00) kada je smanjen intenzitet prometa, napon na svjetiljkama se smani, one teda emitiraju nešto manje svjetla, ali je i potrošnja električne energije znatno smanjena.

Treba naglasiti da osim što smo smanjili potrošnju električne energije, mi smo povečali srednju rasvjetljenost ulice, a time i sigurnost svih sudionika u prometu

- Srednja rasvjetljenost prije rekonstrukcije: 7,3 lux

- Srednja rasvjetljenost nakon rekonstrukcije: 41,6 lux


Potrošnja električne energije:

Prije rekonstrukcije:

50svjetiljki x 10sati x 356dana x 425W = 77.562 kWh/god


Nakon rekonstrukcije:

50svjetiljki x 3sata x 356dana x 275W = 15.056 kWh/god

50svjetiljki x 7sati x 356dana x 170W = 21.718 kWh/god

UKUPNO: 36.774 kWh/god

UŠTEDA: 77.562 – 36.774 = 40.793 kWh/god ili cca. 53%


Smanjenje emisija CO2:

40.793 kWh x 276,75 gCO2/kWh = 11,29 t/godina


Pomoć jedinicama lokalne samouprave u implementaciji efikasnijeg sustava javne rasvjete

Projektom BULB definarana je pomoć za 3 jedinice lokakne samouprave u implementaciji efikasnijeg sustava javne rasvjete. Pomoć je dana u vidu izrade energetskog audita javne rasvjete, kao i poslovnog plana za svaku izabranu JLS.

Kako bi se izabrale 3 JLS za koje će biti izrađeni energetski auditi i poslovni planovi, morali smo postaviti određene objektivne uvjete, tj. kriterije. Svaki od kriterija bodovat će se posebno za svaku JLS. Zbroj tih bodova dat će nam bodovnu tablicu (rang listu), na temelju koje smo vršili izbor. Svi partneri koji sudjeluju u projektu sudjelovali su i u izboru kriterija po kojima su JLS rangirane, kao i u izboru samih JLS nakon što je sastavljena rang lista. Na temelju tako oformljene rang liste izabrane JLS su:

- Čavle

- Opatija

- Kostrena


Izrada energetskih audita

Svrha izrade audita je utvrditi izvore energetske neučinkovitosti u javnoj rasvjeti i predložiti optimalno rješenje za unaprjeđenje javne rasvjete koje bi, između ostalog, dovelo i do smanjenja potrošnje el. energije za javnu rasvjetu. Period izrade energetskih audita:

- 1. lipanj 2009. – 31. kolovoz 2009.


Izrada poslovnih planova

Izrada poslovnih planova nastupa nakon izrade energetskih audita. Svrha poslovnih planova je pronalaženje načina (modela) financiranja potrebnih investicija u javnoj rasvjeti, a koje su definirane energetskim auditom. Izrada poslovnih planova je u završnoj fazi.


Uspostava centra za učinkovito upravljanje javnom rasvjetom

Najvažnija aktivnost za održivost cijelog projekta je osnivanje centra za učinkovito upravljanje javnom rasvjetom, u kojem bi sa radom nastavio dipl. ing. el. Marko Bačić, zaposlen na projektu BULB. Centar za javnu rasvjetu će nastaviti sa radom tamo gdje se stalo sa projektom BULB. Dakle, će nastaviti raditi s ciljem povećanja kvalitete javne rasvjete uz smanjenu potrošnju el. energije (povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje svjetlosnog zagađenja, korištenje novih tehnologija, korištenje obnovljivih izvora energije i slično). Centar se ne bi ograničio samo na područje javne rasvjete, već svoju djelatnost može po potrebi proširiti i na povećanje energetske učinkovitosti općenito.

Projektni partneri su odlučili da se centar osnuje kao udruga, iz razloga što je udruga neprofitna organizacija te nam je time omogućeno apliciranje projekata na fondove EU.

Osnivačka skupština sastala se 10.11.2009. na kojoj je donešena odluka o osnivanju centra. Puni nazivom novoosnovanog centra je: Centar za promicanje energetske učinkovitosti CEZAR, a osnivači su:

- Jedinica lokalne samouprave Čavle

- Energo d.o.o.

- Doris Sošić

Na osnivačkoj skupštini definirano je sjedište centra, na adresi Milutina Barača 48. U sklopu ove aktivnosti nabavljena je informatička i uredska oprema.